ความก้าวหน้า
ของยุทธศาสตร์

CCS-AMR

Baseline data และระบบติดตามประเมินผลของเป้าประสงค์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

หมายเหตุ
ตัวเลขปริมาณการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทยไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นได้ เนื่องจากระดับของฐานข้อมูลที่ใช้แตกต่างกัน ตัวเลขของประเทศไทยมาจากรายงานการผลิตและนำเข้ายาประจำปีที่ผู้ผลิตและนำเข้ายาคนและยาสัตว์รายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา จึงเป็นข้อมูลโดยประมาณและสูงกว่าการใช้จริงของคนในประเทศ ขณะที่ข้อมูลนี้ในประเทศอื่นๆ จะเป็นข้อมูลการสั่งใช้จริงในระดับ สถานพยาบาล แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล baseline data นี้สามารถใช้ในการติดตามแนวโน้มการบริโภคยาต้านจุลชีพตามเป้าประสงค์ของ แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้