เว็บไซต์นี้จัดทำโดยทีมเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เพื่อใช้ในการสื่อสารเชิงนโยบาย และวิชาการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในการที่จะร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ไปด้วยกัน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
natforum.amr@gmail.com
02-590-7172