ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

อ่านเพิ่มเติม

สถานการณ์การดื้อยา
ต้านจุลชีพในประเทศไทย

การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR)

เป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลก ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ประมาณปีละ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหา ในปี 2593 คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ล้านคน สำหรับประเทศไทย จากการศึกษา เบื้องต้นพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิต ประมาณปีละ 38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

“สัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่อง
ยาต้านจุลชีพโลก”

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ 22 หน่วยงานทั้งภาครัฐ สมาคมและองค์กรวิชาชีพเครือข่ายภาคประชาสังคม และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศร่วมปลุกกระแสเชื้อดื้อยาในสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลกรณรงค์กับประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรคหวัด อุจาระร่วงเฉียบพลัน เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา เผย 2 ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น 600 แห่ง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564