ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อดื้อยา

อ่านเพิ่มเติม

สถานการณ์การดื้อยา
ต้านจุลชีพในประเทศไทย

การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR)

เป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลก ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ประมาณปีละ 700,000 คน และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหา ในปี 2593 คาดการณ์ การเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาจะสูงถึง 10 ล้านคน สำหรับประเทศไทย จากการศึกษา เบื้องต้นพบว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณปีละ 88,000 ราย โดยเสียชีวิต ประมาณปีละ 38,000 ราย คิดเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมสูงถึง 4.2 หมื่นล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม

สรุปพิธีเปิดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้
เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ปี 2563
(Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week 2020)

นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เจ้าภาพร่วมจาก 23 หน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคประชาชนส่วนร่วมกันจัดงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องยาต้านจุลชีพโลก ปี 2563 (Thailand’s World Antimicrobial Awareness Week 2020) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความร่วมมือและความพยายามในการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2563 และมีพิธีเปิดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิสคอนเวนชั่น นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ ๒
(Second National Forum on AMR)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพร่วม ๓๒ หน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ ๒ (The Second National Forum on AMR) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ ได้มอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปิตุเตชะ) เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๒๕๐ คน จากหน่วยงานทุกภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564