แผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

รายงานความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564

(แผ่นพับ) แผนยุทธศาสตร์การจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

THAILAND’S NATIONAL STRATEGIC PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2017-2021

Thailand’s National Strategic Plan on Antimicrobial Resistance 2017-2021 (at a glance)

ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

GLOBAL ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE

THE FAO ACTION PLAN ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2016-2020

THE OIE STRATEGY ON ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND THE PRUDENT USE OF ANTIMICROBIALS