เกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์

โครงสร้าง และ    
กลไกระดับประเทศ

ความเป็นมา

แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการภายใต้ แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวฉบับแรกของประเทศไทย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559

เหตุการณ์สำคัญของการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

 • ลำดับการบูรณาการงานดื้อยาต้านจุลชีพ และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
  การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
 • พ.ศ. 2554
  6 กันยายน
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในปฏิญญา
  นครชัยปุระว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ (Jaipur Declaration
  on AMR)
   

  Jaipur Declaration on AMR

 • พ.ศ. 2557
  19-24 พฤษภาคม
  การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 67 (67 World Health Assembly) ได้บรรจุวาระการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) เพื่อให้มีมติเรื่องการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วย การดื้อยาต้านจุลชีพ (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance: GAP-AMR)
  กันยายน
  วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda : GHSA) ได้บรรจุ AMR เข้าเป็นหนึ่งใน Action package และประเทศไทยเข้าร่วมเป็น Contributing country ใน AMR Action Package
  8 ตุลาคม
  กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมหารือ เรื่อง แนวทางบูรณาการ งานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ สถานการณ์ของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทย
   

  พบว่า ประเทศไทยมีต้นทุนของระบบการจัดการที่ดี แต่ขาดความเป็นเอกภาพและทิศทางการทำงานทีชัดเจน จึงได้เริ่มจัดทำรายงาน “ภูมิทัศน์ของสถานการณ์ และ การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย” เพื่อใช้ เป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจภาพรวม ของงาน

  ภูมิทัศน์ของสถานการณ์และการจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2558
   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ เพื่อ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
  18-26 พฤษภาคม
  การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 68 มีมติรับรอง GAP- AMR และขอให้ประเทศสมาชิกจัดทำ National action plan on AMR ของตนเองให้สอดคล้องกับ GAP-AMR และให้ แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (พ.ศ. 2560)
   

  ประเทศไทยเป็น lead coordinator ในนามของกลุ่ม ประเทศ Foreign Policy and Global Health (FPGH) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ (Ministerial side event on AMR)

  ประเทศไทยได้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Alliance of Champions against AMR เป็นการลงนามร่วมของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข 14 ประเทศ ซึ่งเป็นเวทีระดับสูง ในการเจรจาและผลักดันนโยบาย AMR

  Call to Action Declaration on AMR by Alliance of Champions against AMR, 2015

 • พ.ศ. 2559
  17 สิงหาคม
  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พศ.2560-2564 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ( ประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 16 เดือน )

  แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยา ต้านจุลชีพประเทศไทย พศ.2560-2564

  กันยายน
  การประชุมระดับสูงว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพระหว่าง การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 (United Nations General Assembly: UNGA) ได้มีการรับรองปฏิญญา ทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยา ต้านจุลชีพ (Political Declaration of the High-Level Meeting of the General Assembly on Antimicrobial Resistance)
   

  ประเทศไทยในฐานะประธานกลุ่มประเทศ 77 (G-77) นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้กล่าว ถ้อยแถลงแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทย และในนาม ของกลุ่มประเทศ G-77 และจีนในการแก้ไขปัญหา การดื้อยาต้านจุลชีพ โดยเน้นเรื่องความร่วมมือจาก ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนรวมทั้ง ได้รับรองปฏิญญา ทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยา ต้านจุลชีพ พร้อมทั้งได้แจ้งที่ประชุมทราบว่าประเทศไทย มีแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว

  Political Declaration of the High-Level Meeting of the General Assembly on AMR

 • พ.ศ. 2560
  10 มีนาคม
  นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานฯ
  13 กรกฏาคม
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 1
  16 พฤศจิกายน
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
  21 พฤศจิกายน
  นายกรัฐมนตรี เปิดตัวพันธะกิจว่าด้วย ‘ประเทศไทยปักหมุด... หยุดเชื้อดื้อยา (Thailand marks the spot to stop AMR.)’ ซึ่งนับเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564
  23 พฤศจิกายน
  ประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย (Call to Action on AMR, Thailand)
   

  รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประธานกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมทั้งได้นำกระทรวงต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมและองค์กรวิชาชีพ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรเพื่อ การพัฒนาระหว่าง ประเทศ ได้แก่ WHO FAO และ OIE รวม 25 องค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วย การจัดการการดื้อยา ต้านจุลชีพประเทศไทย (Call to Action on AMR, Thailand)

  ประกาศเจตนารมณ์ว่าด้วยการจัดการ การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย (Call to Action on AMR, Thailand)

 • พ.ศ. 2561
  มกราคม
  การประชุมระดับประเทศว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1 (First National Forum on AMR) ระหว่างการประชุม รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference : PMAC)
  14 ธันวาคม
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
 • พ.ศ. 2562
  ธันวาคม
  จัดทำรายงานความก้าวหน้าระยะครึ่งแผนของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564
 • พ.ศ. 2563
  14-15 มกราคม
  จัดทำ Roadmap (พ.ศ. 2563-2564) การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564
  20-21 กุมภาพันธ์
  ประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2
  13 กรกฎาคม
  ประชุมคณะกรรมการนโยบายการดื้อยา ต้านจุลชีพแห่งชาติ ครั้งที่ 4
 • พ.ศ. 2564