VIDEO

6 ยุทธศาสตร์ปราบเชื้อดื้อยา

Six strategies to combat AMR

ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (IAM)

4 องค์ประกอบสำคัญของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

การประชุม Call to Action on AMR

3 หลักการสำคัญของการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการภายในโรงพยายาล (IAM)

Call to Action on AMR, Ghana

OPEN CEREMONY AMR

Opening ceremony TH marks the spot to stop AMR