รายงานและบทความวิชาการ

การประเมินแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

ความก้าวหน้าระยะครึ่งแผน: การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564

Thailand's One Health Report on Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Resistance in 2019

พจนานุกรมเชื้อดื้อยา

ภูมิทัศน์ของการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

Antimicrobial Stewardship Competency Assessment Tool Development for Pre-Service Physician, Pharmacist, and Veterinarian Students in Thailand

Strengthening the monitoring system of knowledge and awareness of antibiotics and antimicrobial resistance in Thai population

การวิเคราะห์สถานการณ์กำลังคนด้านการจัดการเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในโรงพยาบาล

Point Prevalence Survey on Antimicrobial Use in Hospitals in Thailand

คู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพอย่าง บูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand)

National Assessment of the Infection Prevention and Control System in Thailand

System analysis for AMR morbidity monitoring in Thailand (an exploratory phase)

การพัฒนาข้อเสนอการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ

Development of Surveillance Antimicrobial Consumption (SAC) in human and animal (YEAR3)

Development of Surveillance Antimicrobial Consumption (SAC) in human and animal (YEAR2)

Consumption of antimicrobial agents in Thailand 2017

Development of National Guideline for Integrated AMR Surveillance with One Health Approach

Strengthening the monitoring system of knowledge and awareness of antibiotics and antimicrobial resistance in Thai population

การพัฒนาข้อเสนอการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยา
ต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ

Developing antimicrobial stewardship competency and competency assessment of community pharmacists in Thailand

Research mapping and prioritization on antimicrobial resistance in Thailand

กรอบการทำงานเพื่อจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

Integrated AMR Management in hospital: IAM

Thailand’s First One Health Report on Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Resistance in 2017

Thailand’s One Health Report on Antimicrobial Consumption and Antimicrobial Resistance in 2018

ความรู้และความตระหนักเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและเชื้อดื้อยายาต้านจุลชีพของประชาชนในประเทศไทย 2562

KNOWLEDGE AND AWARENESS OF ANTIBIOTIC USE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE 2019

การประเมินระบบเพื่อพัฒนาการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา อย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

กรมปศุสัตว์กับการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564