คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
การดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ

ชุดคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ