ประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2
(Second National Forum on Antimicrobial Resistance)

การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 (วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563)

ในปี 2562 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ได้มีการดำเนินงานจนมาถึงระยะครึ่งแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ และหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ พ.ศ. 2560-2564 (The Royal Thai Government – WHO Country Cooperation Program on AMR 2017-2021: แผนงาน CCS-AMR) จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 (The Second National Forum on AMR) ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข (โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) และองค์กรและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 30 แห่ง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล สสส. WHO FAO และ OIE โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก 2 แหล่ง คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และแผนงาน CCS-AMR มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นทางการเมืองของประเทศไทยในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (To reaffirm the political commitment under the One Health approach against AMR)
  2. เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (To update AMR situations, technical matters and important progress addressing AMR challenges that have been done at the global, regional and national levels)
  3. เพื่อเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย (To bring together multi-disciplinary stakeholders and explore opportunities for cooperation and collaboration to address challenges posed by AMR in Thailand)

ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 250 คน (คนไทย 230 คน และต่างชาติ 20 คน) ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO Assistant Director General on AMR: Dr.Hanan Balkhy) ผู้แทนจาก FAO และ OIE ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์ สัตวแพทย์ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานต่างชาติที่เข้าร่วม เช่น WHO, FAO, OIE, USAID, CDC, UNEP, Fleming fund และ UK-aid

รับชมวีดีทัศน์ภายในงานย้อนหลัง ได้ที่ YouTube Channel: AMRThailand

แนะนำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564