ประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2
(Second National Forum on Antimicrobial Resistance)

ความเป็นมา

การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ต้องอาศัยงานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน รวมทั้งความร่วมมือของรัฐบาล กระทรวง และหน่วยงานต่างๆ

การจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิชาการจะเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

โดยประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 1 (First National Forum on AMR) ต่อเนื่องกับการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับผู้ทำงานด้าน AMR ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว และ เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ

วัตถุประสงค์

2 ปีกว่าที่ผ่านมา (ครึ่งแผนยุทธศาสตร์ฯ) มีความก้าวหน้าจากการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักฐานและประสบการณ์ของงานวิจัยที่เกี่ยวกับ AMR การจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 จึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงาน ที่ผ่านมา

แนะนำแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564